Home » Gita Shloka of the Day » Archive by category "Chapter 3"

Gita Shloka of the Day – Chapter 3, Shloka 15

karma brahmodbhavam viddhi brahma aksharasamudhbhavam | tasmaat sarvagatam brahma nityam yajne pratishthitam || 15 || Word Meaning: karma : actions, brahmodbhavam : arise out of the Vedas, viddhi : know, brahma : Vedas, aksharasamudhbhavam : arise out of the imperishable, tasmaat : therefore, sarvagatam : all-pervading, brahma : eternal essence, nityam : always, yajne : […]