Home » Gita Shloka of the Day » Archive by category "Chapter 6"

Gita Shloka of the Day – Chapter 6, Shlokas 1-3

Sri Bhagavaan uvaacha anaashritaH karma-phalaM kaaryaM karma karoti yaH | sa saMnyaasee ca yogee ca na niragnir na c’aakriyaH || 1 || yaM saMnyaasam iti praahur yogaM taM viddhi paaNdava | na hy asaMnyasta-saNkalpo yogee bhavati kashcana || 2 || aarurukshor muner yogaM karma kaaraNaM ucyate | yog’aaroodhasya tasy’aiva shamaH kaaraNam ucyate || 3 || […]